BUTTON SIZES

[thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”medium”][thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”skin-fill-blue medium”]
[thememove_button text=”LARGE SIZE”][thememove_button text=”LARGE SIZE” el_class=”skin-fill-blue”]

BUTTON STYLE

[thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”medium”][thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”skin-fill-blue medium”][thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”skin-fill-black medium”]
[thememove_button text=”MEDIUM SIZE” icon=”pe-7s-shopbag” el_class=”medium”][thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”skin-fill-blue medium” icon=”pe-7s-shopbag”][thememove_button text=”MEDIUM SIZE” el_class=”skin-fill-black medium” icon=”pe-7s-shopbag”]